Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

Ящук І. ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Швець Д. ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Албул С. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РОЗВІДКИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Балтаджи П. М., Матвєєва Л. Г. ВІЙНА ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ

Білозьоров Є. В. ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПРАВОЗНАВСТВІ: ОБ’ЄКТИ ПІЗНАННЯ ТА ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Залєвська І. І., Удренас Г. І. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ

Корнієнко М. В. ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗАГАЛЬНОПРАВОВИЙ ДИСКУРС

Кузніченко С. О. КОНЦЕПТ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Магновський І. Й. РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ЯК ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ЯВИЩА

Собко Г. М. ПРОГАЛИНИ, КОЛІЗІЇ ТА СУПЕРЕЧНОСТІ ЩОДО ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

Яцковина В. В. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бабенко А. М. АНАЛІЗ ТА ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОЗБРОЄНИМИ МОЛОДІЖНИМИ ОРГАНІЗОВАНИМИ УГРУПУВАННЯМИ

Баранов С. О., Рибаченко С. П. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ

Берш А. Я. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НЕОСУДНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Блага А. Б. ГРУПОВА ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ

Гончарова М. А., Кулик Л. М. ЗАПОБІГАННЯ ЛАТЕНТНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Гритенко О. А. ДЕЯКІ СПІРНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ СПОРТУ

Денисова А. В. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ОФШОРНІ ЗОНИ: СИМБІОЗ ЯВИЩ

Кейдалюк В. О. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

Конєв О. Ю., Геращенко О. С. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ТА ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Конопельський В. Я. ДЕЯКІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИГОТОВЛЕННЯ, ПЕРЕРОБКУ ЧИ РЕМОНТ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, БОЙОВИХ ПРИПАСІВ, ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ЧИ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

Користін О. Є., Свиридюк Н. П. НАЦІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ЄВРОПОЛУ “SOCTA”

Леун О. І. ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Лісніченко Д. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЇ З МОБІЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ (СМАРТФОНІВ) ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Меркулова В. О. МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ІНСТИТУТ «ПРОБАЦІЇ»: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ ВІДПОВІДНИХ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ

Нікітін А. А. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Поляков Є. В., Щурат Т. Г. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Пядишев В. Г. ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ РАДИКАЛЬНОГО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ В КРАЇНАХ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ ТРИВАЛИЙ ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ

Пядишев В. Г., Монастирський М. В. СМАРТФОНИ В РУКАХ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ: ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Пядишев В. Г., Форос Г. В. ОСНАЩЕННЯ ПОЛІЦІЇ СМАРТФОНАМИ: ПОРІВНЯННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Резніченко Г. С. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

Тарасенко В. Є., Грекова І. В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Тетерятник Г. К. СИНЕРГЕТИКА ТА ІНТЕГРАТИВНО-ДИФЕРЕНЦІАТИВНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Чекмарьова І. М. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАПОБІГАННЯ У СИСТЕМІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Швець Д. В., Кісіль З. Р. КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ПРЕВЕНЦІЇ КОРУПЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНИЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ПРОСТІР

Ярмакі Х. П., Музика С. С. ЩОДО ПИТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Медведенко С. В., Медведенко Н. В. ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Дришлюк В. І., Кострицький І. Л. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИСДИКЦІЙНОСТІ СПОРІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Юрченко М. М., Костова Н. І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Антоненко О. А. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОНЯТТЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ ПРАЦІВНИКА

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Афонін Д. С., Боксгорн А. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Бобров Д. В. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ

Братель С. Г., Пишна А. Г. ОСОБЛИВОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Ізбаш К. С., Домброван Н. В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА НАСЕЛЕННЯМ НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА

Ульянов О. І. ПРОАКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ЯК ОСНОВА СКАНДИНАВСЬКОЇ МОДЕЛІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Волошанівська Т. В., Федоров І. В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІДІБРАННЯ ПОЯСНЕННЯ НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗА ФАКТАМИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ

Горошко В. В. ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЯК ВИМОГА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Ланцедова Ю. О., Косаревська О. В. СУТНІСТЬ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ ТА ЇХ БАЗИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ Й ІНШИХ ВИДАХ СУДОЧИНСТВА

Марченко О. А. УМОВНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕЯКИМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМ СТАНДАРТАМ

Пасько О. М., Горошко В. В. КОМУНІКАТИВНА ГОТОВНІСТЬ СЛІДЧОГО ЯК НЕОБХІДНИЙ СКЛАДНИК ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ

Ткач Ю. Д. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗУМІННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ АНТИДЕЛІКТНИХ ТА ІНШИХ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Пащенко О. М. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Дулгер В. В., Надибська О. Я. УНІКАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЄКТУ: ВИЗНАЧЕННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІЛЕЙ ТА МЕТОДІВ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ

Кириченко О. А., Березовенко Л. С., Бондаренко І. В. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДОСТУПНОЇ ТА БЕЗКОШТОВНОЇ ОДИНАДЦЯТИРІВНЕВОЇ БАЗОВОЇ ТА СУПУТНЬОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТА ІНШОЇ ОСВІТИ

Ковальова О. В., Дубенко О. М. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ: ДОСВІД ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Янчук Н. Д. РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОСМИСЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Тарасенко Л. Б., Шевчук В. В. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ТА ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ (1648–1657 РР.)

Ярмакі Х. П., Ярмакі В. Х. ЩОДО ВИНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

РЕЦЕНЗІЇ

Львова Є. О. ПРО ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРАЛЬНО-НОРМАТИВНИХ ОЗНАК ДЛЯ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ РОЛІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ