Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Атаманчук Н. І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВВІЗНОГО МИТА В УКРАЇНІ

Корнієнко М. В. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Лученко М. М. ПРИНЦИПИ ПРОПОРЦІЙНОСТІ І ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Головацький О. О., Прядко В. М. ОСОБЛИВОСТІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

Довженко О. Ю. КЛАСИФІКАЦІЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

Косаняк С. С. СПОСОБИ ГОТУВАННЯ, СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ОСОБАМИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ ТА СПОСОБИ МАСКУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ДІЙ

Полуніна Л. В. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗБИРАННЯ ТА РОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ АБО БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

Січко С. О. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДСЛІДНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Федчишина В. В. ІНСТИТУТ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ЄВРОПИ І США

Шевченко Ю. А. ДО ПИТАННЯ ПРОВОКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ПЛОЩИНІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Магновський І. Й. ПРАВОВА ПРИРОДА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ребезюк В. М. НОВОЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Кравченко О. С., Сурело Р. А. ПРАВОВА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ, ЇХ ОСНОВНІ ВИДИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Панасюк К. Т. ПОРУШЕННЯ ПАТЕНТНИХ ПРАВ

 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гудзь А. О. КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ І ВИДІВ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Гудзь О. О. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОГОВОРІВ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Дубінська З. П. СПЕЦИФІКА СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ СПОРТУ В УКРАЇНІ

Зеленський Є. С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЮВЕНАЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Калантай М. В. СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кравченко І. С. РОЛЬ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОМБУДСМЕНА У ЗАХИСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Кузніченко О. В., Дзіковська Н. Р. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Слаблюк Н. С. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Томіна В. Ю. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ОКРЕМІ ПОВНОВАЖЕННЯ

Чорнобривець В. В. НАБУТТЯ СТАТУСУ ПРЕДСТАВНИКА ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Маленко О. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЗАОЧНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Шкурко В. І. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ЗАГРОЗІ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Афанасенко С. І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ НАТО ПІСЛЯ 11 ВЕРЕСНЯ 2001 РОКУ

Мельник В. М. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ, ПРИНЦИП GENERALITAS И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В КОДИФИКАЦИОННЫХ АКТАХ ЮСТИНИАНА (527–565 гг.): НОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ

Шевців М. Б., Гончарук К. А. ПРОПАГАНДА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ: ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ

Байрак В. В. АДМІНІСТРАТИВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАПІТАНА У СФЕРІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ: ЗАКОННІСТЬ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 

РЕЦЕНЗІЇ

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПАЙДИ ЮРІЯ ЮРІЙОВИЧА «ПРАВА ЛЮДИНИ ТА РЕЛІГІЙНА СВОБОДА: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ІМПЛІКАЦІЇ ТА НОРМАТИ ВНА ПРОПОРЦІЙНІСТЬ»