Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Магновський І.Й. РЕГІОН В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ВИМІРІ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД СУЧАСНОСТІ

Матвєєва Л.Г. ТРАНЗИТИВНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ТРАНЗИТИВНА ДЕРЖАВА ЯК КАТЕГОРІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА

Форос Г.В. ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД

Солопова І.В. ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ МІЖНАРОДНИМ ПРИНЦИПОМ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ПРИНЦИПОМ НЕВТРУЧАННЯ У ВНУТРІШНІ СПРАВИ ДЕРЖАВ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Албул С.В. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ КАРНОГО РОЗШУКУ В РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ: ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Бабенко А.М. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ЗЛОЧИНІВ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ (СТ. 164 КК УКРАЇНИ) ТА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ КОШТІВ НА УТРИМАННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ (СТ. 165 КК УКРАЇНИ)

Меркулова В.О. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ МАЛОЛІТНІХ ДІТЕЙ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Воронцов А.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Небеська М.С., Салман А.С. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК СУБ’ЄКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Мукоіда Р.В. МЕХАНІЗМ ВИЗНАННЯ В УКРАЇНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРОРИСТИЧНОЮ

Марчук А.І. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ РОЗПОДІЛУ, НАПРАВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ ДЛЯ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Погребицький М.Л. АНТИТЕРОРИСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ І МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ

Пулатов Ю., Салимов Ш. ДО ПРОБЛЕМИ ПРО ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Чекмарьова І.М. ПРИКОРДОННИЙ РЕГІОН ПІВДНЯ УКРАЇНИ ЯК КРИМІНОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Гусаров С.М. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ

Афанасенко С.І. ГЕНЕЗИС КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Ахмедова Е. ВПЛИВ “ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ” ТУРЕЧЧИНИ НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ КІПРУ

Ісмайлов К.Ю. НОВАЦІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ В ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА

Кулик Л.М. СУЧАСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВТОРНОСТІ ЗЛОЧИНІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Прудка Л.М. ВЕРХОВЕНСТВО ПРAВA ЯК ГAРAНТIЯ ПРAВОВОЇ ДЕРЖAВИ: ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Сулейманов Д. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ПРИНЦИПИ ВИБОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Феделеш М.М. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ТА ФОРМ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Форманюк В.В. СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Чернишова О.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Андрієнко І.С. ДОСТАТНІЙ ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Журавель А.В. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ

Маковій В.П. МІСЦЕ ЧАСУ СЕРЕД ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ

Ситніченко О.М. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ПРОФСПІЛКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

Hasanzadeh Saida Bahram kizi SAFEGUARD OF WOMEN AND CHILDREN’S RIGHTS IN EXTREME CONDITIONS

Погрібний С.О. ПРИМУС У МЕХАНІЗМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кузніченко О.В., Стрельнікова Г.С. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ОВС УКРАЇНИ

 

ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Веселова Л.Ю. ОЗНАКИ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Веселов М.Ю., Ярошенко В.В. ПРИЧИНИ АВАРІЙНОСТІ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

Гайворонська Я.В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Каспаров Е. ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИХОВУВАННЯ ДЖЕРЕЛА ЗАРАЖЕННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ

Дубенко О. М. ПОДОЛАННЯ НЕПРАВДИ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Присяжнюк А.В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

Рудой К.М. ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Юнін О.С. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У РОБОТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ

Жила С.Ю. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Павлютін Ю.М. ГЕНЕЗА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Демедюк С.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Ізбаш К.С. ДEРЖAВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПІДГOТOВКИ КAДРІВ OВС УКРAЇНИ ТА ОСНOВНІ НAПРЯМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Давидова Д.В. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Заєць О.М. ПРАВОВА ОЦІНКА СЛІДЧИМ ТА ОПЕРАТИВНИМИ СПІВРОБІТНИКАМИ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Калаянова Л.В. ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В ЮРИДИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ДОКАЗУВАННЯ

Калаянова О.Д. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ В ГРАФОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТАХ

Копіца О.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Ковальова О.М. ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАДІЖОК, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ, ДЛЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Крижановська О.В. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМОВНИХ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ НА ПОБУТОВОМУ ҐРУНТІ

Падей А.С. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗСЛІДУВАННЯ

Пасько О.М. ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ УМІНЬ, ЯКІ ДЕТЕРМІНУЮТЬ ГОТОВНІСТЬ СЛІДЧОГО ДО ПРОВЕДЕННЯ ГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Сандрачук А.А. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Теслюк І.О. ОСНОВНІ СТАДІЇ ТА ФУНКЦІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ

Шехавцов Р.М., Кудінов С.С. РЕЧОВІ ДОКАЗИ ТА ІНШІ МАТЕРІАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ, ЩО ОТРИМУЮТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Підгородинська А.В. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ ТА МІЖНАРОДНИХ СУДОВИХ ОРГАНІВ ПРИ ПЕРЕЙНЯТТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Громов В.С. ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Берназ П.В. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глущенко І.В. ВИКОРИСТАННЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Абухін Р.Д. ВНЕСОК С.В. ПАХМАНА У СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЗИТИВІСТСЬКОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ

Кульгавець Х.Ю. СИСТЕМА І ФУНКЦІЇ РАДЯНСЬКИХ КАРАЛЬНИХ ОРГАНІВ РСФРР ТА УСРР У ПЕРІОД ЇХ ФОРМУВАННЯ

СТЕЦЮК Б.Р. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ГЕТЬМАНЩИНИ ВІТЧИЗНЯНИМИ ІСТОРИКАМИ ПРАВА (XIX СТ. – 20-І РОКИ XX СТ.)

Хірний О.К. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДРОЗДІЛІВ ВІЗУАЛЬНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ СЛУЖБИ МВС У ХХ СТ.

МИХАЙЛОВСЬКИЙ В.І. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Користін О.Є., Цільмак О.М. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР КАНДИДАТІВ НА СЛУЖБУ В ОВС ЗА МОРАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Тарасенко Р.В. ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ СУДОВОЇ МІЛІЦІЇ

Конєв О.Ю. ДО ПИТАННЯ ПРО ТАКТИКУ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЗАТРИМАННЯ ОЗБРОЄНОГО ЗЛОЧИНЦЯ АБО ГРУПИ ЗЛОЧИНЦІВ

Громовенко К.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ВІЙСЬКОВИХ ТА ОХОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Подобний О.О., Шамота М.В. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВИЯВЛЕННЯ ВИМАГАНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПОВАННЯМИ

Дрішлюк В.І., Петльована І.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРЮЇНГОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Квасневська Н.Д. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Несвітайло І.І. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АЛГОРИТМУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Льовочкіна М.В. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

 

РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЯ

Резолюція МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ТЕОРЕТИКО-ПРАКСИОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЩОДО ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ”

Інформаційне повідомлення ПРО ЗАСНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Користін О.Є. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ С.С. ВІТВІЦЬКОГО «КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»