Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Афанасенко С. І. КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Качалко К. П., Плужнік О. І. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ОСКАРЖЕННІ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Колесник С. П. ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ, ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ, ПІДТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ

Крилов Д. В. ДО ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Лісогор Ю. Б. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДЕКЛАРУВАННЯ ЯК ОСНОВНОГО СКЛАДНИКА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Прудка Л. М. МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ ЕЛЕКТОРАТУ ПІД ЧАС ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Прядко А. О. ЮРИДИЧНІ ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З ІНФОРМАЦІЙНИМ РЕЙДЕРСТВОМ В УКРАЇНІ

Пьохов В. М., Шевчук В. В. КОРУПЦІЯ: ГОЛОВНА ПРИЧИНА БІДНОСТІ ТА ПІДРИВУ ОСНОВ ДЕМОКРАТІЇ УКРАЇНИ

Ташматов В. А., Прядко В. М. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГРОМАДЯНАМИ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ ПРЕВЕНТИВНИХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Біліченко В. В. ТАКТИКА ДІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС МИРОТВОРЧИХ ЗАХОДІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЕГІДОЮ ООН

Виноградов А. К., Михайлуца М. І. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ, АБО ВТРАТУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ МАТЕРІАЛІВ, ЩО МІСТЯТЬ ТАКІ ВІДОМОСТІ

Возіян В. А. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

Воронцов А. В. ЗАВІДОМО НЕЗАКОННІ ЗАТРИМАННЯ, ПРИВОДИ, ДОМАШНІ АРЕШТИ АБО ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

Глобенко Г. І. ДО ПИТАНЬ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ОБСТАНОВКИ

Гусак А. П. СЛУЖБА ПРОБАЦИИ КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ

Кікалішвілі М. В. СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Конопельський В. Я. ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ

Копіца О. В., Смоков С. М. ЗВОРОТНИЙ БІК РЕФОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

Меркулова В. О. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ІНСТИТУТУ

Собко Г. М. СІМЕЙНО-ПОБУТОВЕ НАСИЛЬСТВО ЯК КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Ігнатьєва Я. Ю. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ СУДОВОГО ПОЧЕРКОЗНАВСТВА ЯК ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДЛЯ ЕКСПЕРТА

Томіна В. Ю., Сірко В. С. ПРОБЛЕМАТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ ПІД ЧАС ПАТРУЛЮВАННЯ МІСТА

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Андрієнко І. С. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

Гуйван П. Д. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА ОСОБИ

Дулгер В. В. ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНІ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК УНІКАЛЬНА ФОРМА ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

Дяченко С. В., Зборовська Н. О. ПРИНЦИП РОЗУМНИХ СТРОКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Мороз Д. А., Дяченко С. В. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Сошников А. О. ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО СКЛАДНИКА ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Янішевська К. Д., Воронкова М. Ю. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Красюк Т. В., Зал Д. О. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ» У СФЕРІ ПРАЦІ

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Кідалов С. О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ЕЛЕКТРОННОГО ТА ЕЛЕКТРИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Поклонська О. Ю., Коптяєва А.Ю., Вербицька А. О. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ І НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Комірчий П. О. ФОРМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Мулявка Д. Г. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Приходько А. А. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Сіделковський О. Л. ЄДИНИЙ МЕДИЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ В ПАРАДИГМІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Хижня Л. Є. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Шепель М. А. ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС ТА ЛЕГІТИМНІ ОЧІКУВАННЯ ЯК СКЛАДНИКИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ

Ярмакі Х. П., Ярмакі В. Х. ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Лісніченко Д. В. ДЕЯКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Мартовицька О. В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ЗАХИСНИКОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Смірнов О. С., Тетерятник Г. К. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ФІКСУВАННЯ ОБШУКУ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Молдованов Д. В. ПРАВОВИЙ ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Авдєєва А. В., Цільмак О. М. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ СТОСОВНО ФЕНОМЕНУ «КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА»

Геращенко О. С., Головацький О. О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВЛУЧНОЇ СТРІЛЬБИ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Ульянов О. І., Конєв О. Ю. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Бутирін Є. О. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ НА БУКОВИНІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ. (З 1774 Р. ПО 1786 Р.)

Гритенко О. А., Старинець Є. А. НАРИС ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ ПЛАТЕЖІВ

РЕЦЕНЗІЇ

Легка О. В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КОРНІЄНКА МАКСИМА ВІКТОРОВИЧА «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬНИЦЬКИМ ЗЛОЧИНАМ ЩОДО ДІТЕЙ»