Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Гритенко О. А., Старинець Є. А. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ЗУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ): ДОСТАТНІЙ СТУПІНЬ ПОШИРЕНОСТІ ЯК КРИТЕРІЙ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДІЯННЯ

Грохольський В. Л., Швець Л. В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ, СВОБОД ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

Козакевич О. М. ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ ТА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

Конопельський В. Я., Свиридова Д. О. РОЗСЛІДУВАННЯ НАЙТЯЖЧИХ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

Кудрявцева О. М. ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ В РІШЕННЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Кuznichenko S. O., Starychenko А. O. PROTECTING THE RIGHTS OF THE CHILD FROM VIOLENCE: ARE THE POWERS OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE SUFFICIENT?

Михальський Я. В., Пишна А. Г. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ДОКТРИНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ситько О. М. ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПЦІЮ ЛІНГВІСТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Халюк С. О. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Чайковський О. І. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЖИТЛО

Челпан О. В. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Шеховцова Т. О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гочачко І. М. УМОВИ ТА ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Кузніченко О. В. ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНДАРТИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Мартиненок Д. О. КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ ПАРАМІЛІТАРНОГО ТИПУ

Михайлов М. В. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПОСЯГАННЯ ПРИ КОРУПЦІЙНОМУ ПІДКУПІ

Титович Н. В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ТА СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ

Швед А. Ю. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ТА НЕДОТОРКАНОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ

Ярмакі Х. П., Тригуб С. М. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Білик І. В. ФОРМУВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Забзалюк Д. Є. ХРИСТИЯНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ВЛАДИ ЯК ПЕРШОДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Зеленський І. І., Максимюк О. Д. ОНТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПРАВА ЯК «ФІКЦІЇ»

Калугіна І. О. СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Коритко Л. Я. ДОКТРИНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВОВИХ КУЛЬТУР У ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ

Пилипенко В. П. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РИМСЬКОГО СТАТУТУ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ У ЗАКОНОДАВСТВО ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ

Резніченко Г. С., Мурадян Г. Р. ПРАВОВА ПРИРОДА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ

Турчак О. В. ВЗАЄМОДІЯ КАНОНІЧНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ДОБИ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

Федіна Н. В. СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА ЇЇ НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОЗАСТОСОВНИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ

Черповицький М. Ю. ДЕНОТАТНІ ОЗНАКИ ПРИМУСУ У ВИРІШЕННІ ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Васильєв В. В. ПОРЯДОК САМОРЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

Грицишина Л. В. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Гудима М. М. НОВИЙ ПОГЛЯД НА ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА ДОГОВОРОМ

Ільків О. В. ПІДСТАВИ НАБУТТЯ СЕРВІТУТНИХ ПРАВ

Овченко О. В. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТОВАРИСТВ ОСІБ В УКРАЇНСЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РАДЯНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ В ПЕРІОД НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Прохоров П. А. СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ УХВАЛЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Калаянов Д. П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ

Рябченко Я. С. ЩОДО ВИДІВ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ

Стець О. М. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОДАТКОВИХ ПІДСТАВ ПРИПИНЕННЯ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Сторожук І. П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ МІГРАЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Стрельников А. В. ЗМІСТОВНО-ПОНЯТІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТИВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Берназ П. В. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ОБСТАВИН, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

Деревянкін С. Л. СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ З АКТИВНІСТЮ СУДУ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Жовтан П. В., Кравцова Л. Ю. РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ПРАВ ІНШОЇ ОСОБИ, ПРАВА ЧИ ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ЯКОЇ ОБМЕЖУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Коропецька С. О., Смушак О. М. ВІДІБРАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Мальгіна А. С., Горбаньов І. М. ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНИХ У СТВОРЕННІ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ГРУПИ ЧИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Романенко Т. В. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ПРОГРАМИ ДІЙ СЛІДЧОГО НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ, УЧИНЕНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Сухачова І. О. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОКУРОРОМ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДОЗРИ

Холостенко А. В., Мотрук В. А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Бернацький І. В. ОСОБЛИВОСТІ ВИДІЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Білоконь Д. С., Пишна А. Г. ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ІНФОРМАЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Баженова А. І. ГЕНЕЗИС І РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ АРЕШТУ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Матвєєва Л. Г., Тарасенко Л. Б. ГОЛОДОМОР 1942–1944 РР. ЯК ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, ОДИН ІЗ НАЙТЯЖЧИХ ЗЛОЧИНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПАРТІЇ

Меркулова В. О., Павленко Л. М. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННИЙ ОБІГ ЗБРОЇ: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ

Пилипишин П. Б. ГНОСІОЛОГІЧНО-РАЦІОНАЛІСТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ІНДИВІДУАЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА РЕНЕ ДЕКАРТА

Янкова Л. Ю. СТРУКТУРА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

РЕЦЕНЗІЇ

Калюжний Р. А. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Л. О. КОЖУРИ «ПРАВО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»