Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Бабчук А. Д. АДМІНІСТАРТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ СУДОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Мохд Н. О. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ ИСЛАМСКИХ ГОСУДАРСТВ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Албул С. В., Стерненко Я. М. ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Гритенко О. А. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМ ПРОГРЕСИВНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Гумін О. М., Гуцул Р. Р. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ НЕПОВНОЛІТНІХ

Давидов П. Г., Юрченко К. Д. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Доценко О. С. ОКРЕМІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Дьоров С. Л. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ПОШУКУ ЗЛОЧИННО-АКТИВНИХ ОСІБ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Ізбаш К. С., Домброван Н. В. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ДОНОРСТВА КРОВІ ЗА ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Соболь О. І., Южека Р. С. СУЧАСНИЙ ВПЛИВ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ УКРАЇНИ

Юсубов К. В. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Старикова С. І. МІСЦЕ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ У СТРУКТУРІ ПРАВОСВІДОМОСТІ

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Ашихмин И. М. ЭКСТРАТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ АКТОВ ГОСУДАРСТВА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Гуйван П. Д. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ОСНОВОПОЛОЖНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ВЛАСНИХ ПОГЛЯДІВ

Квіт Н. М. ПРИНЦИПИ ТА ПОНЯТТЯ ДОНОРСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРАВА ОСІБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬ БІОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СКЛАДУ БІОБАНКІВ В УКРАЇНІ

Лавренюк Н. С. ТРАНСПОРТНА РУХЛИВІСТЬ НАСЕЛЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕМІЩЕНЬ ТРАНСПОРТНИМИ КОРИДОРАМИ БІЖЕНЦІВ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ВИКЛИКИ ПІД ЧАС COVID-19 ЧИ МІГРАЦІЙНА КРИЗА ХХІ СТОЛІТТЯ?

Москалюк Н. Б. ЗАГАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ ЯК КАТЕГОРІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

Січко Д. С. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

Сокол М. В. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СІМЕЙНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Шматько Г. І. ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЦИВІЛІСТИЧНО-ЗЕМЕЛЬНОЇ «ТРІАДИ» В КОНТЕКСТІ ЄДНОСТІ ДОЛІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ЗВЕДЕНИХ НА НІЙ ОБ’ЄКТІВ

 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Іванов І. В., Князькова Л. М., Хайлова Т. В. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК ГАРАНТІЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Пльохова А. Ю. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВУГІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Тесля Л. В. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВА ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОКРЕМИХ ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Шуміло О. М. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ЕКОЛОГІЧНОГО КРАУДФАНДИНГУ

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Бухарін Г. О. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНТЕХУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Вербицький О. Д. ПРИНЦИПИ АДМНІНСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ

Євчук Т. В., Заросило В. О., Заросило В. В. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ В УКРАЇНІ

Сьох К. Я. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

Федчишин С. А. ЗАОХОЧЕННЯ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Виходець Ю. О. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НЕГЛАСНОГО ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Волошанівська Т. В. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ В УКРАЇНІ

Гриненко К. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ОСОБИ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ЗА ЗОВНІШНІМИ ОЗНАКАМИ

Пчеліна О. В. ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Середа Д. В., Климась Р. В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ДСНС ДО УЧАСТІ В ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПОЖЕЖЕЮ

Торбас О. О. ЗАСТОСУВАННЯ РОЗСУДУ ПРОКУРОРОМ У ПРОЦЕСІ САНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Федоров І. В. ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

 

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Бондаренко В. А., Запотічна Р. А., Кащук М. Г. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ (НА БАЗІ КАФЕДРИ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА КУЛЬТУРИ ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ)

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Пилипишин П. Б. РЕЛІГІЙНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ІНДИВІДУАЛІЗМ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Малетич М. М. РОЗВИТОК ПРАВИЛ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У КОДЕКСІ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ