Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Бондарчук Ю. П., Єщенко М. Г. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ДІТЕЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УМОВАХ ВІЙНИ

Будяченко О. М. ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ З КОРИСЛИВОЮ ОРІЄНТАЦІЄЮ

Бурангулов А. В., Геращенко О. С., Залєвська І. І., Удренас Г. І. ЯКІСНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ВИМОГА ТА УМОВА УСПІШНОГО ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Гончаров А. В. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 1920-Х – 1930-Х РОКІВ

Кузніченко О. В., Ільченко М. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ОСВІТУ ТА ЙОГО ЗАХИСТ В УМОВАХ ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ

Мосузенко В. Ю., Бахчеван Є. Ф. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Абламський С. Є., Бакумов О. С. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ NON BIS IN IDEM ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Барба В. Є. ЩОДО ПИТАННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Григоращенко О. В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ФАХІВЦІВ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Донцов Д. Ю. ПРИНЦИП NОN BIS IN IDEM У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Колодін Д. O. РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ЗБРОЇ, БОЙОВИХ ПРИПАСІВ, ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ЧИ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ

Конопельський В. Я. ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ АНАЛОГІВ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Користін О. Є., Денисенко Б. А. ЗМІСТ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕРМІНА «INTELLIGENCE» В КОНТЕКСТІ МОДЕЛІ INTELLIGENCE-LED POLICING (ILP)

Куліуш В. М. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КІБЕРПРОСТОРУ

Меркулова В. О. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Падалка Л. О. РОЗВІДУВАЛЬНА АНАЛІТИКА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Пастух А. В. КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Соломенцев В. В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СТАНУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СЛІДЧОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ

Sotula O. S. RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR: NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS

Тарасенко В. Є. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ АРЕШТУ МАЙНА ТА ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Цехан Д. М., Єлхін О. В. ТИПОВІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНОКРИМІНАЛЬНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Чорний А. М. ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Гончарук О. М. ЗАРОДЖЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В СВІТОВІЙ ПАРАДИГМІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дубенко О. М. ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПОРЯДОК ЯК КОМПЛЕКСНЕ ЯВИЩЕ В ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Матієнко Т. В. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНОГО КОНФЛІКТУ В ЕМОЦІЙНІЙ СФЕРІ ПОЛИЦЕЙСКОГО

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Кіщак Д. С. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БАНКРУТОМ: СУЧАСНИЙ ПІДХІД ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Коваленко Т. О. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА, ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Антоненко О. А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Чернега В. М. АТИПОВІ НОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ЛАТВІЙСЬКОЇ ТА ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІК: КОМПАРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Дейнега М. А. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Аносєнков А. А. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Галунько В. В. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Желновач Є. Г. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Крет Ю. М. ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВОЕННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Міщук І. В., Киричук Б. С. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ніколаєв О. Т., Ніколаєва М. І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ НА МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

Шкута О. О. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИПРАВЛЕННІ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Калугін В. Ю., Феськов М. М. ЗНАЧЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ В ХОДІ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мудрецька Г. В. НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА МАЙНО З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ

Тимчишин А. М. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Луговий І. О., Ярошенко Ю. В. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ТА ЇХ ПРОЄКТІВ

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Медведенко С. В., Ситько О. М. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Мерденов Ю. В. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ІНСТИТУТУ НАСТАВНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ

Терлецький А. В. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Кортукова Т. О. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦЮЮЧИХ ІММІГРАНТІВ ТА ЇХНІХ СІМЕЙ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Братель С. Г. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Запорожeц А. М., Смоков С. М. РОЛЬ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У СТАНОВЛЕННІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ ЯК ОКРЕМОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

Катеринчук І. П., Катеринчук О. І. ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР