Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Біла-Кисельова А. А. ПРАВО НА ОСВІТУ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: НОТАТКИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СУДУ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Грабович Т. А. КОМПЕНСАЦІЯ УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ: СУТНІСТЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В МІЖНАРОДНІЙ СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ

Денисова А. В., Слаблюк Н. С. ПОДАТКОВІ ЗАПИТИ ЯК СПОСІБ ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Калаянов Д. П. ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ПОЛІЦІЇ ТА ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗАХИСТУ Й ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Матвєєва Л. Г., Балтаджи П. М. МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТРАНЗИТИВНОГО ПЕРІОДУ

Садовнік В. П. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ

Шелевер Н. В. ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Андрєєва А. П. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ЩОДО ПОЛІТИЧНОЇ НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

Беньківський В. О. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ (КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ) ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Біліченко В. В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

Волокітенко І. О. ПОВНОВАЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Кізюн О. П. ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДУ ПЕРЕВИЩЕННЯ ВІЙСЬКОВОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ВЛАДИ ЧИ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Комісарчук Р. В., Островська А. Ю. НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї: КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ

Кучерук Г. Л. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Ляшук Р. М., Гетманюк С. П. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЮ ПРИКОРДОННОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ ДОРУЧЕНЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СКЛАДНИК БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

Остроглядов О. І. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРИСЛИВИМ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Пелюх О. С. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ МЕТОДІВ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Троценко О. В. СТУПІНЬ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДКУП СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ

Хлопов А. О. ІНФОРМАЦІЯ ПРИВАТНОГО ХАРАКТЕРУ З ОЗНАКАМИ ТАЄМНИЦІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ГРУЗІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Мішеніна А. С., Деркаченко Ю. В. СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Обрусна С. Ю., Пасинчук К. М. ЕЛЕКТРОННИЙ СУД ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Юрченко М. М., Костова Н. І. МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Андрієнко І. С. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Поварчук В. О., Золотарьова О. А. КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ТА МАЙНОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Грохольський В. Л. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Іваненко М. М. ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Арешонков В. В. МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Калугін В. Ю. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ НЕВІДКЛАДНИХ ВИПАДКІВ ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ В ХОДІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Пасько О. М., Нікітенко Р. П. ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ ГОТОВНОСТІ СЛІДЧОГО ПІД ЧАС ДОПИТУ

Скрябін О. М. ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ ДІЙ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Лихолат Я. А., Мацелик Т. О. ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТЯГНЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ: АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Гритенко О. А., Чекмарьова І. М. УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО ВІД ПОДАЛЬШОГО ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ПІД НАГЛЯД ЯК ФОРМА ПРОГРЕСИВНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ДОКТРИНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Забзалюк Д. Є. «КЛЮНІЙСЬКЕ ПРАВО» ЯК ГОЛОВНИЙ ЧИННИК ПАПСЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Нестор В. Р. МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ПОЯВА СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Тарановська А. О. БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК РЕЛІГІЙНО-ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ В МУСУЛЬМАНСЬКОМУ Й ІУДЕЙСЬКОМУ ПРАВІ ТА ЇЇ СУТНІСНІ РИСИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ