Design example

 

4. Problems of civil and commercial law

 

УДК 347.6

 

Особливості інституту сепарації в сучасному сімейному праві України

 

Юнін О. С.

 

Метою статті є представлення фактичного і можливого комплексного правового статусу інституту сепарації, що став частиною українського сімейного права. Досліджено сутність та юридичну природу інституту сепарації як механізму порятунку подружжя, яке переживає кризу. Проведено аналіз історичних аспектів виникнення інституту режиму окремого проживання подружжя. З урахуванням зарубіжного досвіду правового регулювання сепарації зроблені висновки щодо необхідності удосконалення правового регулювання інституту сепарації в Україні.

Автор зазначає, що інститут сепарації є позитивною інновацією сучасного вітчизняного законодавства. На жаль, практика застосування режиму окремого проживання в Україні не отримала значного поширення, що зумовлено недостатньою інформованістю населення про режим окремого проживання та його правові наслідки через лібералізацію поглядів громадськості на сепарацію та психологічну взаємодію у сім’ях. Закріплюючи можливість встановлення режиму роздільного проживання, законодавець перш за все надав подружнім парам механізм порятунку шлюбу, а не вирішенням проблем у шлюбі шляхом його розірвання. Тому в сучасних умовах, коли інститут сім'ї переживає кризу, інститут сепарації в Україні потребує подальшого вдосконалення з урахуванням закордонного досвіду правового регулювання.

Хоча згідно з українським законодавством режим окремого проживання не вимагає державної реєстрації, автор пропонує внести відповідні доповнення до Правил реєстрації актів цивільного стану на прикладі іноземного законодавства для уникнення непорозумінь на практиці.

Ключові слова: сепарація, режим окремого проживання подружжя, розірвання шлюбу, сімейне право.

  

 Yunin O. S.  Peculiarities of the institution of separation in modern family law of Ukraine

The aim of this article is to present an actual and possibly comprehensive legal status of the institution of separation, that was introduced into Ukrainian family law. The essence and legal nature of institute of separation as a mechanism of saving of marriage experiencing a crisis are explored. The analysis of history aspects of origin of institute of separate mode of the married couples is carried out. On the basis of foreign experience conclusions about the necessity of improvement of the legal adjusting of the institute of separation in Ukraine are done.

An author marks that the institute of separation is the positive innovation of modern domestic legislation. Unfortunately, practice of application of the mode of separate residence in Ukraine did not get considerable distribution, that is conditioned by the lack of information of population about the mode of separation and its law consequences, by liberalization of public looks in relation to dissolution of marriage and psychological communications in families. Fastening possibility of establishment of the mode of separate residence, a legislator foremost gave the mechanism of rescue of marriage to the married couples, instead of no decisions of problems in marriage by his dissolution. Therefore, in modern terms, when the institute of family experiences a crisis, the institute of separation in Ukraine needs subsequent perfection, taking into account foreign experience of legal adjusting.

Although according to the Ukrainian legislation the mode of separation does not require state registration, however an author suggests for avoidance of misunderstanding in practice to bring in the proper additions to Rules of civil registration for example of foreign legislation.

Key words:  separation, mode separation of marriage, divorce, family law.

 

Постановка проблеми та її актуальність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Метою цієї статті є…

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

 

  

Література

1. Аблятіпова Н.А. Сепарація як крок до розірвання шлюбу. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ № 3. С. 114–121.

[…]

 

Юнін О. С.,

доктор юридичних наук,

професор кафедри цивільного права та процесу

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ