Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Магновський І.Й. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Кубаєнко А.В. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Средницька І.Ю. СУЧАСНІ МОДЕЛІ НАРОДНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

 

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Борець Т.О. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ

Загороднюк С. О., Допілка В.О. ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ ЯК ЗЛОЧИН ТЕРОРИСТИЧНОЇ СПРЯМОВАННОСТІ

Конєв О.Ю. ДЕЯКІ ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНОМУ ТЕРОРИЗМУ ЯК ГОЛОВНІЙ ПРОБЛЕМІ ЛЮДСТВА

Любчик В.Б., Семелюк Д.М. ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТАКТИКИ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ

Плужнік О.І., Корнієнко М.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЩОДО ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ЧИ ІНШУ АНТИГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Хаматов Д.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Чекмарьова І.М. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Шеремет О.С. СУЧАСНА РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Геращенко О.С. КІБЕРТЕРОРИЗМ ЯК ФАКТОР ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ

Конопельський В.Я., Сягровець В.А. ВИСВІТЛЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКЦІЙ У ЗАСОБАХ ІНФОРМАЦІЇ: МОЖЛИВОСТІ ОБМЕЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ

 

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Воронцов А.В. НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї: СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Кузнєцов В.В. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Маковій В.П. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЧАСУ У СУЧАСНОМУ ПРАВІ

Нагорна А.О. ЗДІЙСНЕННЯ ОХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ПОСАДОВОЮ ОСОБОЮ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ ПОСВІДЧЕННІ ЗАПОВІТУ

Ульянов О.І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗІБРАНЬ

Форос Г.В. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД)

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Дрішлюк В.І. ПРИНЦИП СВОБОДУ ДОГОВОРУ В ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Хімченко С.В. ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НОТАРІУСА ЗА МОРАЛЬНУ ШКОДУ

 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Будяченко О.М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ІНОЗЕМНИМ ОСОБАМ

Руснак В.І., Середницька І.А. ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА, ЇЇ ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Баранов С.О. РОЛЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ В МЕХАНІЗМІ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Денисова А.В. СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ КОНТРОЛЮ І НАГЛЯДУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Курбанов Я.Л. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Болгар О.В. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОБУДОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНОГО АВТОБІЗНЕСУ

Калаянова О.Д. УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ НА ЕТАПАХ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТА

Ковальова О.М. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ҐВАЛТІВНИКА

Трофименко А.С. ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУ ПОБУДОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ

Юхно М.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТИЙ ПРАВА НА ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Савкова А.С. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ

Терещенко Ю.В. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ НКВС ПО БОРОТЬБІ З БАНДИТИЗМОМ НА ТЕРИТОРІЇ УРСР У 1943 – 1945 РР.

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Лапшинська Н.Б. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУДДІ

Меркулова В.О. ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО ЩОДО ДІТЕЙ: ОКРЕМІ СОЦІАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Kuznichenko S.O.,Shapovalova I.O. THE PROBLEMS OF SHAPING THE CONCEPT OF LEGAL REGIME IN LAW THEORY

Сингаївська І. В., Гнєтнєв М.К. ПРО МОЖЛИВОСТІ ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ ОСОБАМИ, ЯКІ КЕРУЮТЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ

Афанасенко С.І. «НОРМИ «JUS COGENS»

Ульянов О.І. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Калаянова Л.В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

 

РЕЦЕНЗІЇ. ПОВІДОМЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЯ

РЕЦЕНЗІЯ: на посібник з елементами тренінгу “Основи кримінального аналізу”, що підготовлений колективом авторів у складі д.ю.н, професора Користіна О.Є., к.ю.н., доцента Албула С.В., к.ю.н., доцента Холостенко А.В., к.ю.н., доцента Зайця О.М., к.ю.н. Ісмайлова К.Ю., к.ю.н. Тетерятник Г.К., к.ю.н., доцента, с.н.с. Горбаньова І.М.